Kirchenverwaltung Hirnsberg

  • Pfarrer Claus Kebinger (Kirchenverwaltungsvorstand)
  • Erwin Forster (Kirchenpfleger)
  • Josef Holzner
  • Regina Gottschall
  • Lorenz Roß

Kirchenverwaltung Pietzenkirchen (Fillialkirchenstiftung)

  • Pfarrer Claus Kebinger (Kirchenverwaltungsvorstand)
  • Josef Huber (Kirchenpfleger)
  • Leonhard Mayer
  • Lorenz Mayer
  • Rupert Rupp